FEAE.png


ESTATUTS DEL FÒRUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA.
[Associació inscrita al Registre d’Associacions de València amb el número 5283. El dia 22 de maig de 1992.]

CAPÍTOL I
Denominació, domicili, àmbit finalitats i activitats
Article 1 Denominació
Es constitueix l'Associació sense ànim de lucre denominada Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana, que s'acull a el que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució.

Article 2. Personalitat jurídica
El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana és una associació privada, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar dels seus bens i complir les finalitats que es proposa, adherida a l’ “EUROPEAN FORUM ON EDUCATIONAL ADMINISTRATION”, amb un règim jurídic determinat pels presents estatuts.
Article 3. Domicili i àmbit d’actuació
El domicili de Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana l'Associació s'estableix en Alaquas al carrer Picanya s/n. L'Assemblea General podrà acordar el canvi de domicili.
L’àmbit territorial del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana comprèn tot el territori de la Comunitat Valenciana. No obstant, per al compliment de les seues finalitats, podrà establir les relacions que estime pertinents amb altres Associacions d'àmbit distint.
La duració de l’Associació és per temps indefinit.

Article 4. Finalitats
Són finalitats del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana, les següents:
a) Promoure la reflexió, la renovació pedagògica i el perfeccionament de tècnics en matèria educativa.
b) Establir, potenciar i desenvolupar contactes entre persones i entitats interessades en matèria d’administració educativa per tal de portar a terme activitats en el camp de l’educació i la cultura.
c) Facilitar l’intercanvi d’informació d’experiències i d’investigacions en matèria d’administració educativa en tot el territori nacional, amb els altres fòrums constituïts a l’Estat i amb els països europeus interessats.
d) Promoure la formació de grups que desenvolupen activitats relacionades amb temes referents a l’administració educativa.
e) Mantenir vincles amb altres organitzacions que tinguen objectius semblants, tot facilitant l’intercanvi d’experiències i la realització d’activitats conjuntes.
f) Totes les altres possibles activitats que, d’acord amb els estatuts, tendeixen a aconseguir el objectius esmentats anteriorment.
Article 5. Activitats
Per a la realització de les finalitat i objectius enumerats en l'article anterior, es realitzaran les següents activitats:
a) Formar grups de treball per a l'estudi, debat, anàlisi de la situació i per a elaborar propostes sobre temes d'interès i d'actualitat en el camp de la inspecció i l'administració educativa i qualsevol altre que consideri d'interès
b) Organitzar periòdicament unes Jornades per al debat i la reflexió sobre els temes relacionats amb l’organització la gestió i l'administració educatives.
c) Publicar el “Butlletí Informatiu” del FEAE-CV.
d) Realitzar tot tipus d'accions formatives adreçades als associats i al professorat en general relacionades amb l’organització i la gestió dels centres escolars.
e) Representar a l'Associació, a través de la seua Junta Directiva, en els òrgans de consulta i de govern que les Administracions educatives de la Comunitat Valenciana tinguen establerts en matèria de participació en la programació general de l'ensenyament.
f) Mantenir les reunions fixades pels Estatuts o per la planificació anual dels Òrgans de Govern de l'Associació.
g) Qualsevol altra que puga contribuir al desenvolupament de les seues finalitats.
Article 6. Llengua de comunicació
La llengua oficial del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana és la llengua pròpia dels valencians.
CAPÍTOL II
Membres de Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana

Article 7. Condició de associat/da
Pot formar part de l’Associació qualsevol persona que ho sol.licite i es compromet a acceptar els principis i objectius recollits en aquests Estatuts. Els interessats hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva que resoldrà en la primera reunió que celebre, si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els presents estatuts.
Article 8. Drets dels associats i associades
Els drets dels membres de l’Associació són els següents:
a) Assistir a les reunions de l’Assemblea General amb dret a veu i vot.
b) Dret a elegir i ser elegit en els òrgans de representació de l’Associació d’acord amb els present estatuts.
c) Exercir la representació que se li atorgue en cada cas.
d) Intervenir en el govern i en les gestions de l’Associació d’acord amb aquest estatuts i les normes legals d’aplicació general a qualsevol associació.
e) Participar en les activitats de l’Associació i rebre’n la informació corresponent de la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació.
f) Poder fer ús dels serveis comuns que estiguen a disposició de l’Associació.
g) Formar part dels grups de treball que es constituesquen en relació amb les activitats de l’Associació.
h) Ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i a estar informat dels fets que donen lloc a aquestes mesures havent de ser motivat l'acord què, si és procedent, impose la sanció.
i) A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.
j) Tots aquells altres drets que es deriven del compliment dels presents estatuts i de la normativa general de les Associacions.
Article 9. Deures de les associades i associats.
Els deures dels membres de l’Associació són els següents:
a) Actuar d’acord amb les normes dels presents estatuts i la normativa general d’associacions.
b) Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.
c) Ajustar la seua actuació al previst en els presents Estatuts:
d) Complir els acords de la Assemblea general i les normes que es determinen per la Junta Directiva.
e) Estar al corrent del pagament de les quotes que es determinen.
f) Aportar la col·laboració necessària per al bon funcionament de l’Associació.
Article 10. Causes de baixa
Són causes de baixa en el Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana
a) Per voluntat pròpia, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
b) Per no pagar les quotes establertes durant sis mesos, prèvia notificació i després de passar dos mesos d’aquesta comunicació.
c) La sanció de separació, conforme a l'establert en l'article 11.3 dels presents Estatuts.
En els dos últims supòsits serà exigible la quota que corresponga a l'exercici en curs.
Article 11. Règim sancionador
1 . Les faltes comeses per les persones associades es classificaran i sancionaran, atenent a la seua importància, reincidència i intencionalitat, en lleus, greus i molt greus, d'acord amb el que s'establisca en les Normes de Funcionament Intern.
2 . La facultat de qualificar i sancionar les faltes correspon a la Junta Directiva, qui en tot cas haurà d'escoltar a la persona interessada, admetent-se-li quantes proves propose, en el cas de sanció per faltes greus i molt greus. La ratificació definitiva, en els supòsits de perduda de la condició de membre del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana correspondrà a l'Assemblea General, la decisió s'adoptarà per majoria de dos terços.
3 . La separació de l'Associació per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de seguir pertanyent a aquella. Es presumirà que existeix aquest tipus d'actes:
a) Quan deliberadament la persona membre impedisca o pose obstacles al compliment dels fins de la Associació.
b) Quan intencionadament obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l'Associació.
4 . La decisió de separar a una persona associada de ple dret tindrà efecte des del moment de l'adopció de l'acord en tal sentit per part de l'Assemblea General.
5 . En qualsevol cas per a acordar la separació d'una persona associada per part de l'Assemblea General, serà necessària la tramitació d'un expedient disciplinari que contemple l'audiència de la persona afectada.
CAPÍTOL III ÒRGANS DE GOVERN
Article 12. L’Assemblea General
1. L’Assemblea General és l’òrgan de govern suprem de l’Associació que està constituïda per tots els associats i associades per dret propi irrenunciable i en igualtat de condicions entre ells, que adopta els seus acords per el principi majoritari o de democràcia interna.
2. Tots els membres –presents, absents, dissidents o que s’hagen abstingut de votar- queden vinculats als acords de l’Assemblea General.
3. Els membres del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria absoluta, els assumptes propis de la competència de l'Assemblea.
Article 13. Facultats de l’Assemblea
L’Assemblea general té les facultats següents:
1. Establir les línies generals d’actuacions que permeten a l’Associació poder portar a terme les seues finalitats.
2. Adoptar els acords relatius a la representació i defensa dels interessos dels seus membres.
3. Controlar les activitats i la gestió de la Junta Directiva.
4. Aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i la memòria anual d’activitats.
5. Escollir els membres de la Junta Directiva així com destituir-los o substituir-los.
6. Fixar les quotes que tots els membres de l’Associació hauran de satisfer.
7. Rebre informació de l'ingrés de nous membres i resoldre sobre la pèrdua de la condició, si escau, de soci/a.
8. Decidir en tots els assumptes que afecten al patrimoni de l'Associació, podent realitzar tot tipus d'actes d'administració o de disposició sobre el mateix.
9. Adoptar acords sobre la dissolució i liquidació de l'Associació, així com la seua fusió o federació amb entitats de la mateixa naturalesa, i així mateix l'aprovació de la integració, associació o establiment de fórmules de col·laboració amb altres organismes d'àmbit superior.
10. Modificar els estatuts de l’Associació.
11. Dissoldre i liquidar l’Associació.
12. Responsabilitzar-se de les publicacions que corresponen a l'Associació.
Article 14. Reunions de l’Assemblea
1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any.
2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a petició de la Junta Directiva o quan ho sol.licite un nombre de membres de l’Associació no inferior al 10 per cent de la totalitat.

Article 15. Convocatòria de les Assemblees.
1. La convocatòria de les Assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, s’haurà de fer per escrit individualment a tots el membres i amb una antelació de set dies com a mínim.
2. La convocatòria reflectirà el dia i l’hora i el lloc de la reunió. En l’ordre del dia de l’Assemblea General s’inclouran les qüestions plantejades pels grups de treball sempre que prèviament, s’hagen comunicat a la Junta Directiva.
3. Les reunions de l’Assemblea General les presidirà el/la President/Presidenta de l’Associació. Si és absent, el substituirà –per aquest ordre, el/la Vice-president/a o el Vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a Secretari/a el de la Junta Directiva o la persona en qui delegue de la mateixa Junta Directiva.
4. El/La Secretari/a redactarà l’acta de cada reunió amb els resums de les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat numèric de les votacions.
Article 16.Constitució de l'Assemblea
1. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi ha una assistència d’un mínim d’un terç dels associats, presents o representats, excepte en el cas que es preveu en el paràgraf tercer d’aquest article.
2. També quedarà constituïda vàlidament en segona convocatòria siga quin siga el nombre de socis presents, amb la presència del President/a, Secretari/a i/o de les persones que els substituesquen.
3. La segona convocatòria s’haurà de realitzar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc i s’haurà d’haver anunciat en la convocatòria de la primera.
Article 17. Acords
1. A les reunions de l’Assemblea cada membre de l’Associació té vot.
2. Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan el vots afirmatius superen als negatius.
3. Per adoptar acords sobre la separació de membres i nomenament de la Junta Directiva, la modificació dels estatuts i la dissolució de l’Associació, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, sempre que en aquesta reunió siguen presents més de la meitat dels membres en primera convocatòria.
4. En la segona convocatòria n’hi haurà prou amb el vot de les dues terceres parts dels assistents, independentment del nombre que hi haja.
CAPÍTOL IV ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 18. La Junta Directiva.
1. L’associació la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva, que estarà formada per:
a) El/La President/a de l’associació.
b) El/La Vice-president/a.
c) El/La Secretaria/a
d) El/La Tresorer/a
e) Vocals.
2. S’escolliran per sufragi lliure i secret.
3. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’assemblea general. Per tal d’ésser elegit membre de la Junta Directiva, serà requisit la condició de soci durant un període mínim de 6 mesos.
4. Les candidatures seran tancades, és a dir, es presentaran tants noms com llocs hi haja per cobrir, especificant-ne el càrrec a què es presenta cada persona a elecció (President/a, Vice-president/a, Secretari/a, Tresorer/a, Vocal). Resultarà escollida la candidatura que haja obtingut més vots.
5. L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 19. Duració de la Junta Directiva
1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de tres anys i podran presentar-se novament a elecció en successives convocatòries.
2. La Junta Directiva està facultada per a cobrir provisionalment les vacants que es puguen produir i donarà compte d’aquesta decisió a l’assemblea general per a la seua ratificació en la primera sessió que aquesta realitze.
3. El cessament del càrrec, abans d’acabar el termini reglamentari, podrà ser pels motius següents:
a) Dimissió voluntària presentada per escrit, exposant-ne els motius de la renúncia.
b) Malaltia que incapacite per poder exercir el càrrec.
c) Baixa com a membre de l’associació.
d) Sanció imposada per una falta comesa en exercici del càrrec, mitjançant un acord pres tenint en compte el percentatges assenyalats en el paràgraf tercer de l’article 17 dels presents estatuts.
Article 20. Atribucions
La Junta Directiva té les atribucions següents:
a) Ostentar i exercitar la representació de l’associació i portar a terme la direcció i l’administració de la forma més amplia que reconega la Llei i complir, d’aquesta manera, les decisions preses per l’assemblea general i d’acord amb les normes, instruccions i directrius que la mateixa assemblea puga establir.
b) Comparèixer davant dels organismes públics per tal d’exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’assemblea general la proposta d’establiment de les quotes que els socis hauran de satisfer.
d) Proposar a l’assemblea la defensa dels interessos de l’associació.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que els acords adoptats es complesquen.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’assemblea general per tal que els aprove i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Elaborar el pla d’activitats i la memòria anual i presentar-la a l’aprovació de l’assemblea general.
h) Supervisar la comptabilitat i procurar que els diferents serveis funcionen amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, les finalitats de l’associació.
j) Resoldre sobre l’admissió de nous membres, portant la relació actualitzada de associats i associades.
k) Comunicar al Registre d’Associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General en el termini d’un mes.
l) Nomenar el vocal de al Junta Directiva que s’encarregarà de cada grup de treball, a proposta del mateix grup.
m) Portar a terme les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i altres instàncies per tal d’aconseguir:
- Subvencions o altres ajuts.
- L’ús de locals i edificis que l’associació puga necessitar.
n) Obrir comptes corrents o llibretes d’estalvi a qualsevol entitat de crèdit i disposar dels fons d’aquests dipòsits.
o) Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els presents estatuts i donar-ne compte en la primera Assemblea General que es realitze després d’aquest cas.
p) Qualsevol altra facultat que no tinga atribuïda, d’una manera específica, cap altre òrgan de govern de l’associació o que els mateixos òrgans deleguen a la Junta Directiva.
q) Designar els membres de la Junta que representen a l’Associació a la Federació estatal del Fòrum Europeu.
Article 21. Reunions de la Junta Directiva
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel seu President/a o persona que el substituesca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixen, però que, en cap cas, podrà ser superior a tres mesos.
2. Es reunirà en sessió extraordinària quan siga convocada pel President/a o bé quan ho sol.licite un terç dels seus components.
Article 22.
1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda per convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus components.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen. No obstant això, podran excusar-ne l’absència per causes justificades. En qualsevol cas, caldrà l’assistència del President/a o del Secretari/a o de les persones que els substitueixen.
3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria dels vots dels assistents.
Article 23.
1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seues facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta –per atorgar aquesta delegació de funcions- amb el vot favorable dels dos terços dels seus membres.
2. També podrà nomenar amb els mateix quòrum, un o més mandataris per tal d’exercir les funciones que la Junta els confie d’acord amb les facultats que crega oportú d’atorgar-los en cada cas.
Article 24.
Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el corresponent llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva es llegirà l’acta de la sessió anterior per tal de procedir-ne a l’aprovació o, si és el cas, per tal d’efectuar-ne les rectificacions que s’escaiga.
Article 25.
1. El President/a de l’Associació és també el/la president de la Junta Directiva.
2. Són funcions del President/a les següents:
a) Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) La presidència i la direcció dels debats, tant en l’assemblea general com en la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en casos de empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’assemblea general i de la Junta Directiva.
e) Executar o fer que s'executen els acords de l'Assemblea General
f) Proposar a l'Assemblea General l'aprovació de la Memòria, Balanç, Comptes de resultats i Pressupost, així com la modificació d'Estatuts, les possibles, incorporacions i col·laboració amb altres entitats, i la quantia i periodicitat de les quotes ordinàries i extraordinàries.
g) Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments, i visar pagaments i ingressos confeccionats per el-la Tresorer-a.
h) Proposar l'aprovació o rebuig de l'ingrés de nous membres.
i) Representar al Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana en judici i fora d'ell, podent a aquest efecte atorgar quants documents públics o privats siguen necessaris.
j) Visar les Actes de les sessions de l'Assemblea General.
k) Visar actes i certificats confeccionats per el-la Secretari-a .
l) Vetllar pel compliment dels presents Estatuts i de les Normes de Funcionament Intern, així com per l'execució dels acords de l'Assemblea General.
m) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l’assemblea general i la Junta Directiva.
3. El/La President/a serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel Vice-president/a o el/la Vocal de més edat de la Junta, per aquest mateix ordre.
Article 26º. El-la Vice-president-a.
1.El-la Vice-president-a en els casos d'absència o de malaltia del-la President-a el substituirà amb les mateixes facultats.
2.Sense perjudici de l'anterior, el-la President-a podrà delegar en el-la Vice-president-a part de les seues facultats, dintre dels límits i amb els requisits que establixca l’Assemblea General.
3.En el supòsit d’excepcionalitat de renúncia motivada, cessament o vacant de la Presidència ocuparà la mateixa el-la Vice-president-a de l’Associació, sotmès a les mateixes incompatibilitats que el-la President-a, fins que es produeixca nova elecció.

Article 27º. El-la Secretari-a.
1.El-la Secretari-a del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana tindrà les següents funcions:
a) Custodiar la documentació.
b) Redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació
c) Registrar la documentació rebuda i enviada.
d) Redactar i autoritzar les certificacions que calga lliurar.
i) Actualitzar la relació dels membres associats.
f) Qualsevol altra atribució delegada per el-la President-a, la Junta Directiva o per l’Assemblea General.
2.En l'acompliment de les seues funcions, sense perjudici d'uns altres que estime necessaris o convenients, tindrà al seu càrrec els següents llibres bàsics,:
a) Llibre de Registre actualitzat, on figuren les altes i baixes de les persones associades.
b) Llibre d'Actes de l’Assemblea General.
c) Llibre d’actes de la Junta Directiva.
3.El-la Secretari-a, en cas d'absència o malaltia, serà substituït pel membre de la Junta Directiva que designe el President.
Article 28º. El-la Tresorer-a.
1.El-la Tresorer-a tindrà les següents funcions:
a) Control i custòdia dels recursos del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana.
b) Elaboració dels pressupostos, balanços i liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls al control de la Junta Directiva o l’Assemblea General, conforme es determina en els presents Estatuts; així com els que foren sol·licitats per altres administracions competents.
c) Signatura dels rebuts, quotes i altres documents de tresoreria així com el corresponent registre comptable.
d) Pagament de les factures aprovades per la Junta Directiva, visades prèviament per el-la President-a.
e) Control del pagament de les quotes dels membres.
f) Emissió dels rebuts i altres documents de tresoreria.
g)Qualsevol altra atribució delegada per el-la President-a, Junta Directiva o per l’Assemblea General.
2.El-la Tresorer-a, en cas d'absència o malaltia, serà substituït pel membre de la Junta Directiva que designe el -la President-a.
Article 29.- Vocals
Hi haurà de 3 a 5 vocals i assumiran les funcions que els encomane la Presidència. A més de les funcions estrictes, podran presidir els grups de treball que es constituesquen, coordinar la informació i dur a terme el seguiment dels acords que així es determine en l’àmbit del territori que represente.
CAPÍTOL V DEL PATRIMONI I EL SEU RÈGIM ECONÒMIC
Article 30 . Patrimoni i recursos econòmics
1.El patrimoni del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana està constituït per tota classe de béns, drets i accions, que constitueixquen objecte de lícit comerç i siguen adquirits conformement a les normes del Dret vigent i al previst en els Estatuts.
2.El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària.
3.Els recursos econòmics provindran de:
a) Les quotes ordinàries i extraordinàries dels seus membres.
b) De les subvencions oficials o particulars
c) Els fruits, rendes i productes derivats dels béns la titularitat dels quals corresponga al Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana, així com tots aquells que hagen estat produïts o reportats com a conseqüència de qualsevol activitat legítima de l’Associació.
d) Les donacions i llegats que puga percebre
i) Tota classe d'ingressos admesos en Dret i no prevists en els apartats anteriors.
Article 31º. Benefici de les activitats
Els beneficis obtinguts de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment de les fins del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a la Comunitat Valenciana.
Article 32º. Quotes
1. L’Assemblea General establirà les quotes periòdiques anuals i quotes extraordinàries.
2. Els exercicis econòmics seran de 1 de gener a 31 de desembre i deuran tancar-se coincidint amb la finalització de l'any natural .
3. El cobrament de les quotes es farà en dos rebuts semestrals.
Article 33º. Disposició de fons
En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit, deuen figurar les signatures del President-a, Vice-president/a, Tresorer-a i Secretari-a. Per a poder disposar de fons, seran suficients dues signatures, de les quals, una necessàriament serà la del Tresorer-a, o bé, la del President-a.
CAPÍTOL V
Dissolució de l’Associació.
Article 34.
1. L’Associació es podrà dissoldre si ho acorda l’Assemblea General, convocada expressament amb caràcter extraordinari, amb aquesta finalitat, per majoria qualificada dels membres presents o representats, sempre que intervinga sol·licitud expressa, d’almenys, la meitat de les persones associades.
2. Per les causes determinades en l'article 39 del Codi Civil.
3. Per sentència judicial ferma.
4. Per acord de fusió, afiliació o federació amb altres Associacions, sempre que aquesta fusió, afiliació o federació implique l'extinció del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de la Comunitat Valenciana siga acordada per majoria de les tres quartes parts dels membres de l’Assemblea General.
Article 35.
1.La dissolució del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de la Comunitat Valenciana obre el període de liquidació, fins la fi de l’Associació com entitat conservarà la seua entitat jurídica.
2.Els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució es converteixen en liquidadors, tret que l’Assemblea General designe a uns altres, o bé que el jutge, si escau, decidixca.
3.Correspon als liquidadors:
a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin precises per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de la Comunitat Valenciana que hagués pendents.
d) Dipositar la documentació on es determine.
i) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
f) Aplicar els béns sobrants a les finalitats previstes pels Estatuts.
4.En cas d'insolvència de l’Associació, l'òrgan de representació, Junta Directiva, o si és el cas, els liquidadors, hauran de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant el jutge competent.
5.El romanent net que resulte de la liquidació es repartirà a Associacions de caràcter educatiu que, igualment, desenvolupen la seua labor sense ànim de lucre.
6.Els associats i associades no responen personalment dels deutes del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de la Comunitat Valenciana.
7.Els membres o titulars dels òrgans de govern, i representació que obren en nom i representació del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de la Comunitat Valenciana, respondran davant aquesta, davant els membres de L’Associació i davant tercers pels danys causats per actes dolosos, culposos o negligents.
CAPÍTOL VI RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES
Article. 35 Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de la Comunitat Valenciana. Resolució extrajudicial de conflictes
Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades en el si del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de la Comunitat Valenciana, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d'un procediment ajustat al disposat per la Llei 36/1988 de 5 de desembre d'Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.