FEAE.png

DADES DEL NOU MEMBRE :

NOM: COGNOMS

ADREÇA DP. LOCALITAT

PROVÍNCIA TELF: E-MAIL:

PROFESSIÓ ACTUAL

INSTITUCIÓ ON TREBALLA

ADREÇA DP LOCALITAT_

TELF:
FAX: E-MAIL:

SOL.LICITA SER ADMÉS/A COM A MEMBRE DEL FÒRUM EUROPEU D'ADMINISTRADORS DE L'EDUCACIÓ
COMUNITAT VALENCIANA.

Lloc i data
Signatura:

DADES BANCÀRIES COBRAMENT DE LA QUOTA:

Na/En:_NIF_
autoritze el FÒRUM EUROPEU D'ADMINISTRADORS DE L'EDUCACIÓ a carregar al meu
c/c o llibreta número:

de l'entitat:[ ] agència: (Adreça)[ ]
de la localitat de :_ la quantitat corresponent a les quotes de membre d'aquesta Associació.
Lloc i data: _
Signatura:


Aquestes dades seran utlitzades exclusivament pel FEAE-CV per informar als seus socis de les activitats del Fòrum. Qualsevol membre pot exercir el seu dret de modificació, o baixa enviant una comunciació a cfeaecv@gmail.com